top of page

Gezondheidscentrum Molenweg

Enkhuizen

Inpassingsvisie zorgcentrum hoek Postweg- Molenweg

In 2007 is de inpassing ontworpen van een zorgcentrum op de hoek van de Postweg en Molenweg te Enkhuizen. Voor een goede inpassing van het programma is een analyse van de (historisch-) gegroeide stedelijke en landschappelijke context van het te bebouwen gebied in Enkhuizen, van belang.

Op historische kaarten is duidelijk zichtbaar dat het oudste gedeelte van de stad een grillige ontwikkeling kent. De stedenbouwkundige uitbreiding in de boerenhoek, binnen de later aangelegde stadswallen, is ontworpen op basis van een duidelijk herkenbaar en overzichtelijke gritstructuur. Belangrijke zichtlijnen worden gevormd door oude uitvalswegen naar het westen en het noorden. De Westerstraat wordt aan het einde begrensd door een poort. De minder prominente Molenweg naar het noorden komt uit bij een molen. Deze wegen zijn van oudsher belangrijke routes en vormen markante zichtlijnen in de landschappelijke en stedelijke context. Door deze gedifferentieerde architectuur aan hoofd en zijwegen is de stedenbouwkundige structuur van de stad helder en kan je eigenlijk niet verdwalen in Enkhuizen.

< Terug

Het ontwerp voor het zorgcentrum sluit aan bij deze heldere stedenbouwkundige structuur door in de nieuwe bebouwing eenzelfde differentiatie aan te brengen. Zo sluit de nieuwe blokbebouwing op de hoek van de Molenweg en de Postweg nauwkeurig aan bij de verschillende bouwhoogtes uit de directe omgeving. Het totale project bestaat voor een deel uit drie bouwlagen. Qua architectuur heeft het een duidelijke onderscheiding meegekregen in visuele bouwhoogte. Zo is de gevel aan de Molenweg opgebouwd in twee lagen met een kap. Het nieuwe bouwdeel aan de minder prominente Postweg gaat voor het zicht uit van één bouwlaag met een kap met een zoveel mogelijk uit het zicht, terugliggende tweede verdieping conform de differentiaties in de omgeving. Door bij nieuwbouw te kiezen voor verschillende bouwhoogtes die aansluiten bij de stedenbouwkundige opzet van Enkhuizen wordt tevens voorkomen dat een president wordt geschapen voor hoogbouw in toekomstige projectontwikkelingen binnen de boerenhoek.

Vanuit de typologie zijn twee bouwblokken haaks aan elkaar geschakeld die de rooilijn volgen van de twee genoemde straten. De qua hoogte en gevelgeleding gedifferentieerde bouwblokken ontvouwen zich naar het achtergebied en zijn van elkaar gescheiden door in de straatgevel aan de Postweg zoveel mogelijk glas toe te passen en in het interieur wordt de scheiding tussen beide blokken gerealiseerd door een vide. Qua gevelgeleding is het bestaande grit van de omringende bebouwing maatgevend voor de gekozen beukbreedte.

De architectuur van het ontwerp aan de Molenweg heeft een iets statiger architectuur die verwijst naar een oorspronkelijke woontypologie met bedrijfsruimte op de begane grond. Het deel van het ontwerp aan de Postweg gaat uit van een postbezorgings-typologie als verwijzing naar het oude postkantoor uit de jaren zeventig- tachtig. Hiermee sluit de verschijningsvorm aan bij het onderschikte karakter van de Postweg ten opzichte van de Molenweg.

Ook qua architectonische detaillering wordt aansluiting gezocht bij de omringende bebouwing en de historisch gegroeide stedelijke context. Hierbij wordt gezocht naar een eigentijdse vorm en materialisering van de oorspronkelijke bouwstijl welke bepalend is voor de bouwkunst van Enkhuizen.

Opdrachtgever:

Wel Wonen Woondiensten Enkhuizen

Architect:

Ronnie Kuiper als architect | partner bij Van Hoogevest Architecten

Beeldmateriaal:

fotografie: Frank Hanswijk

bottom of page