top of page

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. ASK architecten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan ASK architecten of zijn toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Architectuur Studio Kuiper B.V.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:


ASK architecten
Verlengde Molenweg 13
3604 DA Maarssen

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover ASK architecten geen controle heeft. ASK architecten draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

bottom of page